Ved behov for dokumentasjon av akutt sykdom under ferie, må du oppsøke lege på feriestedet for en undersøkelse og eventuell sykemelding. Det er viktig at undersøkelsen er på selve tidspunktet for arbeidsuførheten. NAV godtar sykemeldinger fra lege i EØS, men du må sørge for at denne inneholder diagnose og periode for arbeidsuførheten.

Legene ved Trollåsen legesenter har som hovedregel ikke mulighet til å skrive sykemeldinger for sykdom bakover i tid (tilbakedatering). Dette er fordi sykemelding må baseres på en personlig undersøkelse, for å vurdere om kriteriet om full arbeidsuførhet er til stede. Unntaksvis kan sykemelding tilbakedateres hvis det foreligger grundig dokumentasjon, f.eks i form av epikriser etter sykehusopphold i utlandet. Gjennomgang av dette krever en legekonsultasjon.

Vi gjør også oppmerksom på at det fra 1.juli er innstramminger for muligheten til å sykemelde over telefon og video. Se egen informasjon om dette.